Sign In

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024

  14:16 17/05/2024
Sáng 17/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện dự và phát biểu.

Dự Lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành Trung ương; về phía Học viện có GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, viện chuyên ngành, các Học viện khu vực trực thuộc Học viện, cùng đội ngũ cán bộ, nhà khoa học trong hệ thống Học viện.

Đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Lễ kỷ niệm được tổ chức trực tiếp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và kết nối trực tuyến tới các điểm cầu Học viện Chính trị khu vực II, III, IV. Trong không gian Lễ kỷ niệm, Học viện đã tổ chức triển lãm, giới thiệu những công trình, sản phẩm khoa học tiêu biểu, sách, tạp chí khoa học do Học viện xuất bản trong năm 2023 và các tháng đầu năm 2024.

Trong năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, Học viện đã hoàn thành tốt công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước về cả số lượng và chất lượng của từng nhiệm vụ, trong đó phải kể đến sự chủ động, tích cực triển khai Chương trình KX.02 để phục vụ trực tiếp cho Đại hội XIV của Đảng. Tính từ 5/2023 - 5/2024 đã có 16 báo cáo kiến nghị được Học viện gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan có liên quan, 8 báo cáo chuyên đề gửi Hội đồng Lý luận Trung ương và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phục vụ tổng kết 40 năm đổi mới. Đầu năm 2024, Giám đốc đã đặt hàng xây dựng các báo cáo kiến nghị đợt 1, cùng với báo cáo kiến nghị của các đề tài nhánh thuộc chương trình KX.02 sẽ được thẩm định, lựa chọn gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng vào cuối tháng 5-2024.

PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện cho biết, thực hiện lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân”, Đảng ta đã không ngừng tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận để từng bước xây dựng và tích lũy sự hiểu biết, tri thức mới về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong đó, các nhà khoa học của Học viện đã đóng góp một phần vào quá trình phát triển nhận thức này.

Nhắc lại thông điệp mà GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện đã chia sẻ với cộng đồng khoa học trong và ngoài nước về Tầm nhìn Việt Nam đối với phát triển khoa học vì con người, theo đó, phát triển khoa học của Việt Nam là sự hài hòa giữa đạo đức, khoa học và phát triển trong một thế giới thay đổi không ngừng và khó lường, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc cho rằng, thông điệp đó nhắc nhở Học viện cần phải phát huy nguyên tắc Vượt trước để dự báo, Đồng hành để thực hiện, Bao quát để tổng kết trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học.

Đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Đại biểu tham luận tại Lễ kỷ niệm

Đại biểu tham luận tại Lễ kỷ niệm

Trong năm 2024 và thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc thường trực Học viện đề nghị hoạt động khoa học của Học viện cần tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, góp phần vào kiên định, kiên trì củng cố và phát triển nền tảng lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Mình phù hợp với tình hình thực tiễn sinh động của đất nước và thế giới. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khoa học nhằm dự báo tình hình sát với sự vận động và đòi hỏi của thực tiễn, tổng kết toàn diện, hệ thống hóa lý luận về đường lối đổi mới sau 40 năm triển khai thực hiện để bổ sung vào kho tàng lý luận của Đảng và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH.

Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình khoa học - công nghệ đặc biệt cấp quốc gia “Nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045” (Mã số: KX.02/21-25) để có những đóng góp thiết thực vào quá trình chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, trong đó tập trung xây dựng báo cáo kiến nghị hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới.

Thực hiện Chương trình Biên dịch Tuyển tập các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra 5 thứ tiếng nước ngoài; Chương trình biên soạn sách phổ thông giai đoạn 2020 - 2025 để tăng cường tuyên truyền, phổ biến Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối đổi mới của Đảng tới quảng đại quần chúng nhân dân. Các Chương trình cấp Bộ, cấp Bộ trọng điểm bám sát định hướng về nội dung tổng kết 40 năm đổi mới, 50 năm thống nhất đất nước….

Đại biểu thăm khu trưng bày sách tại buổi lễ

Từ nay đến năm 2030, các nhà khoa học của Học viện cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ khoa học có tính chiến lược như: Tổng kết toàn diện 100 năm (1930 – 2030) Lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Tổng kết 80 năm (1945 – 2025) thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân; Tổng kết 40 năm (1991 – 2031) thực hiện Cương lĩnh 1991 và 20 năm (2011 – 2031) thực hiện Cương lĩnh 2011 của Đảng.

Tiếp tục thực hiện tốt việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông qua các hoạt động chuyên môn, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và công tác tuyên truyền, nhất là trong thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu các cấp, các cuộc tọa đàm, hội thảo các cấp cũng như sử dụng kết quả nghiên cứu để tham gia cuộc thi chính luận lần thứ tư, năm 2024 và trực tiếp tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đặc biệt là trên không gian mạng.

Để thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trên, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc đề nghị công tác quản lý hoạt động khoa học của Học viện cần được đổi mới về thể chế, đảm bảo tính hệ thống của công tác quản lý, đẩy mạnh phân cấp, giao quyền gắn liền với tăng cường kiểm tra, giám sát; dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương. Tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn và đơn vị quản lý, đổi mới hình thức kết nối, chia sẻ kết quả nghiên cứu chung.

 

Tin: BT; ảnh: Mạnh Thắng

Alternate Text

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa”

  14:56 14/06/2024

Ngày 14/6, Ban Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới”, mã số KX.02.20/21-25 chủ trì phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Viện Kinh tế Chính trị học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa”.

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  14:19 14/06/2024

Thực hiện kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, ngày 14/6, tại Hà Nội, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển

  14:15 14/06/2024

Sáng ngày 14/6/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển đối với TS Nguyễn Tiến Thư, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì buổi Lễ.

Toạ đàm khoa học “Phát huy vai trò của Liên Chi hội nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”

  08:40 14/06/2024

Hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), chiều ngày 13/6/2024, Tạp chí Lý luận chính trị tổ chức toạ đàm khoa học “Phát huy vai trò của Liên Chi hội nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Hội nghị tập huấn kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng năm 2024

  08:33 14/06/2024

Nhằm hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IX – năm 2024, chiều ngày 14/06/2024, Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng năm 2024 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các Học viện khu vực I, II, III, IV và Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Hội thảo khoa học “Một số vấn đề về đổi mới tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”

  20:48 13/06/2024

Sáng 12/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ban Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Một số vấn đề về đổi mới tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới ở Việt Nam

  15:18 12/06/2024

Sáng 12/6, tại Phủ Chủ tịch, Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ 3.

Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện

  17:32 11/06/2024

Sáng ngày 11/6/2024, tại Hà Nội, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì tiếp và làm việc với Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện

  15:37 11/06/2024

Sáng ngày 11/6/2024, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì tiếp và làm việc với ngài Baloghdi Tibor – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam.

Nghiên cứu sinh KHAM KIENG CHONG HOUA THOR tóm tắt những kết luận mới của luận án

  15:28 11/06/2024

Nội dung đính kèm

Hội thảo khoa học “70 năm Hội nghị Giơnevơ (1954-2024) -Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm”

  14:36 11/06/2024

Sáng ngày 11/6/2024, Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm Hội nghị Giơnevơ (1954-2024) - Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm”. TS Lương Viết Sang, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng và PGS,TS Trần Trọng Thơ, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng chủ trì hội thảo.

Phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

  10:06 11/06/2024

Ngày 10-6 tại Đà Nẵng, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học “Thực hiện bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm”; phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - Thực trạng và những vấn đề đặt ra”.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030

  16:02 10/06/2024

Sáng 10-6, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030 (lớp thứ 2).

Hội thảo khoa học "Tăng cường sự tham gia cấp ủy các cấp của cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh Bình Dương hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng”

  20:56 07/06/2024

Sáng 7-6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Bình Dương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "Tăng cường sự tham gia cấp ủy các cấp của cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh Bình Dương hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương chủ trì hội thảo.

Hội thảo khoa học “Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá vị trí việc làm của trường chính trị cấp tỉnh”

  10:22 07/06/2024

Chiều 6-6, tại Trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá vị trí việc làm của trường chính trị cấp tỉnh”. Chủ trì hội thảo có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị.

Xem thêm tin mới

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13