Sign In

Hội thảo khoa học “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội qua thực tiễn các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng”

  20:45 21/06/2024
Ngày 21/6/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội qua thực tiễn các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng”.

Các đại biểu chủ trì Hội thảo

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Hà Nam; Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam; Bùi Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hà Nam.

Phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội - mục tiêu xây dựng CNXH ở Việt Nam

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, GS,TS Lê Văn Lợi cho biết, ngay từ năm 1986, khi bắt đầu thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã xác định, một mặt phải tập trung phát triển kinh tế để sớm đưa đất nước thoát khỏi tình trạng trì trệ, khủng hoảng song đồng thời phải ưu tiên phát triển xã hội để đảm bảo mục tiêu hướng đến con người, tất cả vì con người. Đảng chỉ rõ: “Kết hợp hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc, đẩy lùi tiêu cực, bất công và các tệ nạn xã hội”[1]Quan điểm này tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện trong những kỳ Đại hội Đảng sau này. 

Trên cơ sở quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; các ban, ngành, địa phương đã cụ thể hóa thành các chính sách cụ thể trên các lĩnh vực, bao trùm mọi mặt đời sống con người. Theo đó, các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội cũng được xác định cụ thể, toàn diện hơn và tổ chức triển khai thực hiện bài bản, đồng bộ. Nhờ vậy, sau gần 40 năm đổi mới, nước ta đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, thể hiện sinh động, sâu sắc bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ XHCN mà chúng ta đang xây dựng.

Song bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội có lúc, có nơi vẫn bộc lộ một số hạn chế nhất định. Lợi dụng điều đó, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã tung ra những chiêu bài, luận điệu chống phá với mục đích xuyên tạc, phủ nhận chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước với nhân dân; từ đó gây chia rẽ nội bộ, kích động các hoạt động gây rối. Sâu xa hơn nữa là nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; sự quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội của Nhà nước.

GS,TS Lê Văn Lợi phát biểu đề dẫn Hội thảo

Nhắc lại quan điểm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi nói đến mục tiêu xây dựng CNXH ở Việt Nam: “Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội”[2], GS,TS Lê Văn Lợi khẳng định: việc nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội góp phần quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ XHCN mà nhân dân ta đang xây dựng. Trong quá trình đó, rất cần có những nghiên cứu, trao đổi chuyên sâu; từ đó đưa ra các giải pháp tăng cường đấu tranh phản bác có hiệu quả hơn với những hoạt động chống phá này, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.

Nhận diện và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Phát biểu chào mừng và khai mạc hội thảo, đồng chí Đinh Thị Lụa nhấn mạnh: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn của Ðảng. Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nam luôn đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đạt được kết quả quan trọng, toàn diện. Cùng đó, Tỉnh ủy luôn tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên (CBĐV), Nhân dân; chủ động phát hiện, nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Thường xuyên kiện toàn BCĐ 35 các cấp; chú trọng xây dựng mạng lưới cộng tác viên rộng khắp nhằm chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Đinh Thị Lụa phát biểu chào mừng và khai mạc Hội thảo

Đến nay, lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên địa bàn tỉnh có bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp vững vàng, tiên phong trên mặt trận tư tưởng lý luận; thường xuyên nắm chắc dư luận xã hội, tình hình tư tưởng CBĐV, các tầng lớp Nhân dân; tham mưu cấp ủy, chính quyền ứng phó kịp thời trước âm mưu của các thế lực thù địch, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp. Các kênh thông tin truyên truyền của BCĐ 35 các cấp được duy trì hoạt động hiệu quả.

Ban Tổ chức đã nhận được 35 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các Trường Chính trị khu vực đồng bằng sông Hồng, lãnh đạo tỉnh Hà Nam và lãnh đạo các huyện của tỉnh Hà Nam. Đây là sự kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang tập trung chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tổng kết 40 năm đổi mới đất nước, tiếp tục phát huy kết quả đạt được sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị Khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Quang cảnh Hội thảo

Với 02 phiên trao đổi,thảo luận, Hội thảo đã nhận diện và phản bác trực diện những quan điểm sai trái, thù địch chống phá đường lối, chủ trương của Đảng về tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Hội thảo chỉ rõ âm mưu của các thế lực thù địch triệt để lợi dụng các vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người dân, đời sống khó khăn của một bộ phận công nhân để thổi phồng những vấn đề kinh tế nhằm tạo tâm lý bi quan trong xã hội, phủ nhận kết quả thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, đưa ra các luận cứ đấu tranh, phản bác một cách toàn diện, bám sát những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Đây là những luận cứ rất quan trọng để phục vụ trực tiếp công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thời gian tới.

Các tham luận, ý kiến phát biểu đi sâu phân tích cơ sở lý luận để bảo vệ đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; đi sâu phân tích làm rõ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Qua đó, chỉ rõ tính biện chứng, những vấn đề có tính nguyên tắc trong thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Đại biểu tham dự Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã làm rõ cơ sở thực tiễn để bảo vệ đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam nói chung và các tỉnh đồng bằng sông Hồng nói riêng. Các báo cáo tham luận và ý kiến trao đổi tập trung chỉ rõ, trong 38 năm đổi mới, tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội là chủ trương, chính sách xuyên suốt, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta, với tinh thần phát triển toàn diện, đồng bộ cả kinh tế và xã hội; kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng chính sách, từng bước đi. 

Điểm nhấn quan trọng của Hội thảo là hệ thống tham luận của các Trường chính trị cấp tỉnh khu vực đồng bằng Sông Hồng, của tỉnh Hà Nam và các huyện, thị xã, thành phố, đã cung cấp những cứ liệu thực tiễn sinh động, rất quý báu về thực tiễn thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội tại địa phương; đồng thời, nêu rõ những vấn đề đặt ra cần tiếp tục giải quyết. Đó là sự chênh lệch giàu nghèo còn lớn; một số chính sách xã hội chậm đổi mới, chưa sát thực tiễn, thiếu cơ sở khoa học; còn thiếu những chính sách đặc thù cho những vùng đặc thù; thiếu cơ chế chính sách điều tiết hợp lý quan hệ lợi ích, điều hòa các quan hệ xã hội, kiểm soát các rủi ro, mâu thuẫn, xung đột xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong điều kiện nền kinh tế phát triển chưa thực sự cao, nguồn lực còn hạn chế; vấn đề lao động, việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho công nhân các khu công nghiệp…

Đại biểu thảo luận tại Hội thảo

Về giải pháp tăng cường đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch về tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội thời gian tới, một trong những vấn đề được tập trung thảo luận là tiếp tục hoàn thiện chính sách để thực hiện mục tiêu phát triển, tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội. Nhiều tham luận, ý kiến phát biểu đã thảo luận sâu về tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đây là giải pháp rất quan trọng vì đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của các trường chính trị là đội ngũ cán bộ, đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý hoặc đảm nhận các chức vụ quan trọng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương - những người trực tiếp tổ chức thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước trong thực tiễn.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, GS,TS Lê Văn Lợi đề nghị cần tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn vai trò, trách nhiệm của các lực lượng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, tự giác, tích hợp với nhiệm vụ chính trị chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nghiên cứu, vận dụng những nội dung đã được đề cập, trao đổi, thảo luận tại Hội thảo, nhất là những kinh nghiệm thực tiễn quý của các đơn vị, địa phương phục vụ thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị thời gian tới. Lan tỏa nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tới cấp huyện để mở rộng và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ này; tiếp tục gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, cần phát huy tốt hơn vai trò của các Trường Chính trị địa phương trong xây dựng, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thực hiện tốt hơn nữa việc gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn, kiến nghị chính sách, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, xây dựng đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia tại địa phương để đóng góp hiệu quả hơn nữa vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

------


[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 203

[2] Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Sđd, tr.21

 

BT & Mạnh Thắng

Alternate Text

Sát cánh bên nhau, siết chặt đội ngũ, biến đau thương, mất mát thành hành động

  15:20 24/07/2024

Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát to lớn cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Lúc này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục sát cánh bên nhau, siết chặt đội ngũ để tiếp tục sự nghiệp to lớn thực hiện công cuộc xây dựng, phát triển đất nước,... vì hạnh phúc của Nhân dân. Đó là nhấn mạnh của GS,TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

  11:19 20/05/2024

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9-5-2024) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng đăng toàn văn Quy định.

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  13:11 25/07/2024

Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thông báo về việc dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  06:00 25/07/2024

Các đoàn của bộ ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức và người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang theo căn cước gắn chip hoặc điện thoại có cài VNeID mức độ 2 để quét mã QR khi vào viếng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông.

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất

  21:51 24/07/2024

Chiều 24/7, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng lãnh UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến thăm hỏi, trao quà tặng các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Đoàn Công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  18:12 24/07/2024

Sáng 24/7, Đoàn Công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại Thành phố Đà Nẵng

  07:51 22/07/2024

Chiều ngày 19/7/2024, Đoàn Công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Thành phố Đà Nẵng, về thực trạng nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Thành phố.

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học của Viện Lịch sử Đảng trong tình hình mới”

  14:10 25/06/2024

Sáng 25/6/2024, tại Hà Nội, Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học của Viện Lịch sử Đảng trong tình hình mới”. PGS,TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng; TS Lương Viết Sang, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”

  16:14 24/06/2024

Sáng ngày 24/6/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An” nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Sơn (29/6/1899-29/6/2024). GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì Hội thảo.

Toạ đàm “Trí tuệ tự nhiên của người lãnh đạo”

  16:00 18/06/2024

Sáng ngày 18/6/2024, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương tổ chức toạ đàm “Trí tuệ tự nhiên của người lãnh đạo”. GS Trần Ngọc Anh, Đại học Indiana, Hoa Kỳ; Cố vấn của Sáng kiến Việt Nam – mạng lưới toàn cầu về nghiên cứu chính sách công và bồi dưỡng lãnh đạo cho Việt Nam là diễn giả trao đổi tại Toạ đàm.

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”

  17:07 22/05/2024

Triển khai Đề tài khoa học cấp nhà nước: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”, mã số KX.02.10/21-25, Ban Chủ nhiệm đề tài phối hợp với cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo với chủ đề: “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”.

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

Xem thêm tin mới

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13