Sign In

Hội thảo quốc tế 4 bên Việt - Lào năm 2024: “Bài học kinh nghiệm qua 40 năm đổi mới và phát triển ở Việt Nam và Lào”

  15:50 29/06/2024
Ngày 27/6, tại tỉnh Luổng Pha Bang, CHDNND Lào, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Khoa học kinh tế và xã hội quốc gia Lào phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế 4 bên Việt - Lào năm 2024 với chủ đề “Bài học kinh nghiệm qua 40 năm đổi mới và phát triển ở Việt Nam và Lào”.

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Phu Vông Un Khăm Sen, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào; TS Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; TS Kong Kẹo Xay Sông Kham, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học kinh tế và xã hội Lào.

Dự Hội thảo có đồng chí Khăm Khăn Chăn Thạ Vi Súc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Luông Phạ Bang; các đại biểu, nhà khoa học của Việt Nam và Lào.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách phân tích, đánh giá thành tựu, hạn chế, nguyên nhân của công cuộc đổi mới ở Việt Nam và Lào; rút ra một số bài học kinh nghiệm trong 40 năm đổi mới ở Việt Nam và Lào trên các lĩnh vực trọng tâm; đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục công cuộc đổi mới ở Việt Nam và Lào; góp phần xây dựng Báo cáo kiến nghị để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới ở Việt Nam và Lào.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam và Lào đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử. Cả hai nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế mạnh mẽ và sâu rộng; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững.

Tuy nhiên, theo GS,TS Lê Văn Lợi, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và Lào đang đi vào chiều sâu, nên còn rất nhiều nội dung cần phải tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, triển khai vì những mục tiêu mà mỗi Đảng, mỗi nước đã xác định. Trong bối cảnh đó, việc tổng kết 40 năm đổi mới nhằm nhận diện thành tựu, hạn chế, từ đó đề xuất những quan điểm, giải pháp trọng tâm, đột phá để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước ở Việt Nam và Lào trong thời kỳ mới là cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình an ninh, chính trị - xã hội thế giới.

Tham luận tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học tập trung làm rõ giá trị và nội dung cốt lõi của lý luận về đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, trên cơ sở kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin ở mỗi Đảng, mỗi nước.

Khẳng định những thành tựu của 40 năm đổi mới trên các lĩnh vực kinh tế, bảo vệ môi trường; văn hóa, xã hội, con người và hội nhập quốc tế, các tham luận cũng chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Đó là, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh còn thấp, thiếu bền vững; hiệu quả và năng lực của nhiều doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nhà nước còn hạn chế; khoảng cách giàu nghèo gia tăng, v.v.. Đặc biệt, tình trạng tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống vẫn diễn ra trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Nhiều vấn đề nảy sinh trong phát triển văn hóa, bảo đảm phúc lợi xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Các tham luận cũng tập trung nghiên cứu, phân tích bối cảnh mới chỉ ra những yếu tố thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức cho sự nghiệp đổi mới của mỗi Đảng, mỗi nước. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, tham mưu những quan điểm, định hướng cho sự phát triển, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và Lào trong những thời gian tới. 

Với 12 chủ đề và 3 phiên thảo luận, Hội thảo đã làm rõ các vấn đề lý luận và nhận thức sâu sắc lý luận về đổi mới của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách đổi mới trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh và đối ngoại; cùng thực tiễn của công cuộc đổi mới trên các lĩnh vực ở Lào và Việt Nam trong 40 năm qua, những thành tựu đạt được, những hạn chế còn tồn tại, bài học kinh nghiệm của mỗi nước.

Những vấn đề lý luận và thực tiễn được trao đổi, phân tích,  thảo luận tại Hội thảo có nội dung phong phú, bao quát sâu sâu về mặt khoa học và có ý nghĩa quan trọng để vận dụng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của hai nước hiện nay với định hướng và tầm nhìn phù hợp với điều kiện, đặc thù riêng của mỗi nước.

Hội thảo quốc tế 4 bên Việt - Lào năm 2024: “Bài học kinh nghiệm qua 40 năm đổi mới và phát triển ở Lào và Việt Nam” có ý nghĩa quan trọng trong việc trao đổi bài học lý luận và thực tiễn, góp phần cung cấp tư liệu cho sự phát triển đường lối của Đảng một cách sâu sắc. Kết quả của Hội thảo là công sức trí tuệ của đội ngũ các nhà khoa học, các nhà lý luận, giảng viên để góp phần tổng kết thực tiễn, bổ sung và làm phong phú hơn lý luận về đường lối đổi mới của hai nước.

thanhbk

Alternate Text

Sát cánh bên nhau, siết chặt đội ngũ, biến đau thương, mất mát thành hành động

  15:20 24/07/2024

Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát to lớn cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Lúc này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục sát cánh bên nhau, siết chặt đội ngũ để tiếp tục sự nghiệp to lớn thực hiện công cuộc xây dựng, phát triển đất nước,... vì hạnh phúc của Nhân dân. Đó là nhấn mạnh của GS,TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

  11:19 20/05/2024

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9-5-2024) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng đăng toàn văn Quy định.

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  13:11 25/07/2024

Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thông báo về việc dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  06:00 25/07/2024

Các đoàn của bộ ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức và người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang theo căn cước gắn chip hoặc điện thoại có cài VNeID mức độ 2 để quét mã QR khi vào viếng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông.

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất

  21:51 24/07/2024

Chiều 24/7, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng lãnh UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến thăm hỏi, trao quà tặng các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Đoàn Công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  18:12 24/07/2024

Sáng 24/7, Đoàn Công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại Thành phố Đà Nẵng

  07:51 22/07/2024

Chiều ngày 19/7/2024, Đoàn Công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Thành phố Đà Nẵng, về thực trạng nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Thành phố.

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học của Viện Lịch sử Đảng trong tình hình mới”

  14:10 25/06/2024

Sáng 25/6/2024, tại Hà Nội, Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học của Viện Lịch sử Đảng trong tình hình mới”. PGS,TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng; TS Lương Viết Sang, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”

  16:14 24/06/2024

Sáng ngày 24/6/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An” nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Sơn (29/6/1899-29/6/2024). GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì Hội thảo.

Toạ đàm “Trí tuệ tự nhiên của người lãnh đạo”

  16:00 18/06/2024

Sáng ngày 18/6/2024, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương tổ chức toạ đàm “Trí tuệ tự nhiên của người lãnh đạo”. GS Trần Ngọc Anh, Đại học Indiana, Hoa Kỳ; Cố vấn của Sáng kiến Việt Nam – mạng lưới toàn cầu về nghiên cứu chính sách công và bồi dưỡng lãnh đạo cho Việt Nam là diễn giả trao đổi tại Toạ đàm.

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”

  17:07 22/05/2024

Triển khai Đề tài khoa học cấp nhà nước: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”, mã số KX.02.10/21-25, Ban Chủ nhiệm đề tài phối hợp với cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo với chủ đề: “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”.

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

Xem thêm tin mới

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13