Giới thiệu sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới”

  15:30 31/07/2023
Cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành tháng 7-2023.

Sách gồm 39 bài viết, phát biểu, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, thể hiện tư tưởng xuyên suốt của người đứng đầu Đảng về quan điểm, mục tiêu chỉ đạo, phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

left.png center.png right.png red-error_16px.gif
sach-tbt-ve-quoc-phong.jpg&w=600&h=400&mode=none
Cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới”

Phần mở đầu: "Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới" gồm 21 bài viết, phát biểu, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, phương hướng xây dựng quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Theo Tổng Bí thư, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn mang bản chất của giai cấp công nhân, tính dân tộc, nhân dân sâu sắc. Quân đội luôn giữ vững lý tưởng cách mạng, mục tiêu chiến đấu, bản lĩnh chính trị, trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá nghiêm túc những thành tựu của sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt gần 80 năm qua, Tổng Bí thư khẳng định: Sự lãnh đạo của Đảng chính là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong mọi giai đoạn cách mạng. Được sự chăm lo, rèn luyện, lãnh đạo của Đảng, Quân đội ta luôn mang bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc, giữ vững lý tưởng cách mạng, mục tiêu chiến đấu, bản lĩnh chính trị, thực sự là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội”, đồng thời Quân đội phải “tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, làm tốt công tác dân vận trong tình hình mới”; “tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội” và “tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”.

Để xây dựng Quân đội vững mạnh về mọi mặt, trước hết phải nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Tổng Bí thư yêu cầu: “Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng công tác chính trị; có nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng”. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch “phi chính trị hóa” Quân đội...

Trong bối cảnh mới với nhiều biến động khó lường, Tổng Bí thư yêu cầu Quân đội “phải tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc tình hình, diễn biến, biến động trên các hướng, các khu vực, nhất là những khu vực trọng yếu; làm tốt hơn nữa công tác dự báo, tham mưu chiến lược, phát hiện sớm, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương chỉ đạo ngăn chặn kịp thời, xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ”; “hoàn thành tốt việc nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị ban hành các chiến lược, đề án; đặc biệt là Chiến lược quốc phòng Việt Nam, Chiến lược quân sự Việt Nam, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; đồng thời chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để quán triệt, triển khai thực hiện. Đây là những nội dung quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, góp phần phát triển, hoàn thiện đường lối về quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài”.

Phần thứ hai: "Xây dựng các lực lượng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống" gồm 18 bài viết, bài nói, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư tưởng và tầm nhìn chiến lược chỉ đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các quân, binh chủng trong toàn quân trong xây dựng lực lượng, củng cố thế trận và chấp hành nhiệm vụ.

Với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư yêu cầu nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò của công tác đảng, chính trị trong quân đội.

Với Quân chủng Phòng không - Không quân, Tổng Bí thư yêu cầu tích cực huấn luyện, nâng cao sức mạnh, trình độ và khả năng tác chiến; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, góp phần bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo, các vùng kinh tế, chính trị của Tổ quốc.
Đối với Hải quân nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phải "thấu suốt quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có vị trí chiến lược của biển, đảo". Các đơn vị hải quân nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khả năng quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Bộ đội Biên phòng phải là đội quân chính trị tốt, công tác giỏi của Quân đội trên mặt trận bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên giới; làm tốt công tác vận động quần chúng, kết hợp nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh biên giới và thực hiện nhiệm vụ đối ngoại biên phòng.

Lực lượng Tình báo quốc phòng chú trọng xây dựng thế trận tình báo vững chắc, linh hoạt; phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của các phương thức, lực lượng; bảo đảm tốt an ninh, an toàn; nghiên cứu phát triển lý luận nghệ thuật tình báo mang đặc sắc, phong cách Việt Nam.

Phần thứ ba: Là bài viết về "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương-một người có tư duy biện chứng và tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa" đã làm rõ và sâu sắc thêm hình ảnh của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương - “nhà chiến lược kiến tạo nên những định hướng cơ bản và then chốt trong đường lối bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời đại mới”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện “sự uyên bác, vốn hiểu biết sâu rộng” cũng như “tư duy tầm chiến lược” của người đứng đầu Đảng ta với tư tưởng “bảo vệ nền độc lập, tự chủ của đất nước phải gắn với bảo vệ hòa bình”, bởi hòa bình được coi là một giá trị thiêng liêng, “bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định” để đất nước phát triển.

Sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” được thể hiện bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh, phong cách gần gũi, luận điểm thuyết phục. Cuốn sách thể hiện bước phát triển về dư duy của Đảng với công cuộc bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Sách phát triển truyền thống cha ông dựng nước đi đôi với giữ nước, giữ nước từ khi nước chưa nguy và có kế sách ngăn ngừa, loại bỏ nguy cơ chiến tranh, xung đột, bảo vệ và giữ vững hòa bình, ổn định đất nước.

Bình Nguyên

64a5a823-1061-4a51-8677-524416d3bb80

tải xuống (2).jpg&w=1200&mode=none

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

  11:19 20/05/2024

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9-5-2024) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng đăng toàn văn Quy định.

1_20221229085921PM_20230911005515.jpg&w=1200

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

nguyen-xuan-thang-1462024.jpg&w=1200&mode=none

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  14:19 14/06/2024

Thực hiện kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, ngày 14/6, tại Hà Nội, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

A.jpg&w=1200&mode=none

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới ở Việt Nam

  15:18 12/06/2024

Sáng 12/6, tại Phủ Chủ tịch, Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ 3.

DS AR1.jpg&w=1200&mode=none

Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện

  17:32 11/06/2024

Sáng ngày 11/6/2024, tại Hà Nội, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì tiếp và làm việc với Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan.

DS HUN3.jpg&w=1200&mode=none

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện

  15:37 11/06/2024

Sáng ngày 11/6/2024, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì tiếp và làm việc với ngài Baloghdi Tibor – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam.

tiep1.jpg&w=1200&mode=none

Đoàn cán bộ Tạp chí Cầu Thị - cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm và làm việc tại Học viện

  15:26 04/06/2024

Chiều ngày 3/6/2024, tại Hà Nội, Đoàn cán bộ Tạp chí Cầu Thị - cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Lý Văn Các, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cầu Thị làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Học viện. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì buổi tiếp.

HT_DSC0790.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”

  17:07 22/05/2024

Triển khai Đề tài khoa học cấp nhà nước: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”, mã số KX.02.10/21-25, Ban Chủ nhiệm đề tài phối hợp với cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo với chủ đề: “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”.

z5448953477283_ac62b204af5b091f639f5010d01a62a3.jpg&w=1200&mode=none

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

HN_DSC9859.jpg&w=1200&mode=none

Hội nghị sơ kết “Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025”, mã số KX.02/21-25

  09:29 08/05/2024

Chiều ngày 7/5/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)”, mã số KX.02/21-25. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

HT_DSC9786.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay"

  16:29 07/05/2024

Sáng ngày 7/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài  KX.02.27/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

z5403726774310_e1f3d345ca3877dd51ef1d83bdb0dc9b.jpg&w=1200&mode=none

Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo hướng tới công bằng giới cho lãnh đạo nữ Việt Nam

  18:51 04/05/2024

Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo lần thứ 6 (WILJ6) là một học bổng ngắn hạn được chính phủ Australia tài trợ, do Trung tâm Việt Úc thực hiện, nhằm mục tiêu tăng sự hiện diện của phụ nữ tại các vị trí lãnh đạo và ra quyết định ở tất cả các cấp.

Xem thêm tin mới
dbqh.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

images_20180317100822AM_20230914233939.jpg

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

tải xuống_20180317100950AM_20230914233956.jpg

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

khaigiang_20180317100401AM_20230914234001.jpg

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 nam_20180317100502AM_20230914234011.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 nam_20180317100502AM_20230914234019.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Viện KT_20171211104401AM_20230914225347.jpg

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

ima3_20171212053759PM_20230914233921.PNG

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Layer44.png

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13