Thông tin công tác thanh tra quý IV năm 2020

  15:40 13/01/2021
Quý IV năm 2020, Ban Thanh tra đã thực hiện nhiệm vụ của 05 Đoàn Thanh tra, 01 hoạt động kiểm tra, giám sát; tổ chức tiếp 07 lượt công dân liên quan đến tố cáo, kiến nghị, đề nghị, v.v..

1. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

Quý IV năm 2020, Ban Thanh tra đã thực hiện nhiệm vụ của 05 Đoàn Thanh tra, 01 hoạt động kiểm tra, giám sát, cụ thể:

- 05 Đoàn Thanh tra gồm:

(1) Thanh tra, kiểm tra thường xuyên việc chấp hành Nội quy, Quy chế Đào tạo theo Quyết định số 398-QĐ/HVCTQG ngày 07-02-2020 của Giám đốc Học viện. Kết quả thanh tra, kiểm tra trong Quý IV như sau:

Số lượt thanh tra việc thực hiện Nội quy, Quy chế đào tạo: 33 lượt 

Số lượt thanh tra thi, kiểm tra theo quy chế đào tạo: 71 lượt

Tổng: 104 lượt.

(2) Thanh tra tại Trường Chính trị tỉnh Trường Chinh tỉnh Nam Định và Trường Chính trị tỉnh Hà Nam theo Quyết định số 3451-QĐ/HVCTQG ngày 30-9-2020 của Giám đốc Học viện.

(3) Thanh tra kỳ thi tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp các lớp Đại học chính trị chuyên ngành Công tác tổ chức, kiểm tra, dân vận K69 theo Quyết định số 3934-QĐ/HVCTQG ngày 29-10-2020 của Giám đốc Học viện.

(4) Thanh tra kỳ thi tốt nghiệp lớp Đại học chính trị chuyên ngành công tác Tổ chức khóa 69 (2018-2020) tại Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên theo Quyết định số 5051-QĐ/HVCTQG ngày 16-12-2020 của Giám đốc Học viện.

- Giám sát công tác tổ chức thi tốt nghiệp các lớp CCLLCT hệ không tập trung K69-B26, K69-B27.

2. Kết quả thường trực tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Thường trực công tác tiếp công dân, đã tổ chức tiếp 07 lượt công dân liên quan đến tố cáo, kiến nghị, đề nghị.

- Trong Quý IV năm 2020, Ban Thanh tra đã tiếp nhận 15 đơn trong đó 06 đơn tố cáo, 09 đơn kiến nghị, đề nghị, phản ánh.

3. Thường trực công tác phòng, chống tham nhũng

- Thường trực, theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng tại Học viện.

- Cung cấp tài liệu về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 phục vụ Đoàn kiểm toán Nhà nước qua Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Tổng hợp Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý IV và năm 2020 gửi Ban Nội chính Trung ương.

4. Công tác pháp chế

- Chủ trì tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019.

- Góp ý 07 dự thảo văn bản của bộ, ngành gồm: (1) Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp; (2) Góp ý Dự thảo Thông tư của Thanh tra Chính phủ thay thế Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10-6-2013; (3) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; (4) Dự thảo Quy chế Đào tạo trình độ Thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, (5) Dự thảo Quy chế Đào tạo trình độ Tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; (6) Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 83-KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam; (7) Dự thảo Thông tư quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

- Xây dựng 04 báo cáo gửi bộ Tư pháp: (1) Báo cáo công tác tư pháp năm 2020 và nhiệm vụ giải pháp công tác năm 2021; (2) Báo cáo công tác của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật; (3) Báo cáo về công tác bồi thường nhà nước năm 2020; (4) Báo cáo tình hình thực hiện chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật; 01 báo cáo gửi Bộ Công an: Báo cáo tổng kết 01 năm thực hiện Công ước chống tra tấn; 01 báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ: Báo cáo triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”.

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch và triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Tham mưu Giám đốc Học viện vận động cán bộ, công chức, viên chức người lao động Học viện tích cực tham gia cuộc thi Pháp luật trực tuyến do Bộ Tư pháp chủ trì.

5. Các mặt công tác khác

- Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 và 03 Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 về công tác chuyên môn, công tác Đảng, công tác Công đoàn và Nữ công.

- Chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Thanh tra toàn hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Xây dựng dự thảo kế hoạch công tác năm 2021, kế hoạch thanh tra năm 2021 trình Giám đốc Học viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác./.

Ban Thanh tra

c23ead27-e7f4-4efe-85e8-5dfd52f75af2

tải xuống (2).jpg&w=1200&mode=none

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

  11:19 20/05/2024

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9-5-2024) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng đăng toàn văn Quy định.

1_20221229085921PM_20230911005515.jpg&w=1200

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

nguyen-xuan-thang-1462024.jpg&w=1200&mode=none

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  14:19 14/06/2024

Thực hiện kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, ngày 14/6, tại Hà Nội, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

A.jpg&w=1200&mode=none

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới ở Việt Nam

  15:18 12/06/2024

Sáng 12/6, tại Phủ Chủ tịch, Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ 3.

DS AR1.jpg&w=1200&mode=none

Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện

  17:32 11/06/2024

Sáng ngày 11/6/2024, tại Hà Nội, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì tiếp và làm việc với Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan.

DS HUN3.jpg&w=1200&mode=none

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện

  15:37 11/06/2024

Sáng ngày 11/6/2024, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì tiếp và làm việc với ngài Baloghdi Tibor – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam.

tiep1.jpg&w=1200&mode=none

Đoàn cán bộ Tạp chí Cầu Thị - cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm và làm việc tại Học viện

  15:26 04/06/2024

Chiều ngày 3/6/2024, tại Hà Nội, Đoàn cán bộ Tạp chí Cầu Thị - cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Lý Văn Các, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cầu Thị làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Học viện. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì buổi tiếp.

HT_DSC0790.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”

  17:07 22/05/2024

Triển khai Đề tài khoa học cấp nhà nước: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”, mã số KX.02.10/21-25, Ban Chủ nhiệm đề tài phối hợp với cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo với chủ đề: “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”.

z5448953477283_ac62b204af5b091f639f5010d01a62a3.jpg&w=1200&mode=none

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

HN_DSC9859.jpg&w=1200&mode=none

Hội nghị sơ kết “Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025”, mã số KX.02/21-25

  09:29 08/05/2024

Chiều ngày 7/5/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)”, mã số KX.02/21-25. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

HT_DSC9786.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay"

  16:29 07/05/2024

Sáng ngày 7/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài  KX.02.27/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

z5403726774310_e1f3d345ca3877dd51ef1d83bdb0dc9b.jpg&w=1200&mode=none

Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo hướng tới công bằng giới cho lãnh đạo nữ Việt Nam

  18:51 04/05/2024

Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo lần thứ 6 (WILJ6) là một học bổng ngắn hạn được chính phủ Australia tài trợ, do Trung tâm Việt Úc thực hiện, nhằm mục tiêu tăng sự hiện diện của phụ nữ tại các vị trí lãnh đạo và ra quyết định ở tất cả các cấp.

Xem thêm tin mới
dbqh.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

images_20180317100822AM_20230914233939.jpg

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

tải xuống_20180317100950AM_20230914233956.jpg

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

khaigiang_20180317100401AM_20230914234001.jpg

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 nam_20180317100502AM_20230914234011.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 nam_20180317100502AM_20230914234019.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Viện KT_20171211104401AM_20230914225347.jpg

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

ima3_20171212053759PM_20230914233921.PNG

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Layer44.png

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13