Sign In

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024

  14:16 17/05/2024
Sáng 17/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện dự và phát biểu.

Dự Lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành Trung ương; về phía Học viện có GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, viện chuyên ngành, các Học viện khu vực trực thuộc Học viện, cùng đội ngũ cán bộ, nhà khoa học trong hệ thống Học viện.

Đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Lễ kỷ niệm được tổ chức trực tiếp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và kết nối trực tuyến tới các điểm cầu Học viện Chính trị khu vực II, III, IV. Trong không gian Lễ kỷ niệm, Học viện đã tổ chức triển lãm, giới thiệu những công trình, sản phẩm khoa học tiêu biểu, sách, tạp chí khoa học do Học viện xuất bản trong năm 2023 và các tháng đầu năm 2024.

Trong năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, Học viện đã hoàn thành tốt công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước về cả số lượng và chất lượng của từng nhiệm vụ, trong đó phải kể đến sự chủ động, tích cực triển khai Chương trình KX.02 để phục vụ trực tiếp cho Đại hội XIV của Đảng. Tính từ 5/2023 - 5/2024 đã có 16 báo cáo kiến nghị được Học viện gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan có liên quan, 8 báo cáo chuyên đề gửi Hội đồng Lý luận Trung ương và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phục vụ tổng kết 40 năm đổi mới. Đầu năm 2024, Giám đốc đã đặt hàng xây dựng các báo cáo kiến nghị đợt 1, cùng với báo cáo kiến nghị của các đề tài nhánh thuộc chương trình KX.02 sẽ được thẩm định, lựa chọn gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng vào cuối tháng 5-2024.

PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện cho biết, thực hiện lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân”, Đảng ta đã không ngừng tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận để từng bước xây dựng và tích lũy sự hiểu biết, tri thức mới về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong đó, các nhà khoa học của Học viện đã đóng góp một phần vào quá trình phát triển nhận thức này.

Nhắc lại thông điệp mà GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện đã chia sẻ với cộng đồng khoa học trong và ngoài nước về Tầm nhìn Việt Nam đối với phát triển khoa học vì con người, theo đó, phát triển khoa học của Việt Nam là sự hài hòa giữa đạo đức, khoa học và phát triển trong một thế giới thay đổi không ngừng và khó lường, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc cho rằng, thông điệp đó nhắc nhở Học viện cần phải phát huy nguyên tắc Vượt trước để dự báo, Đồng hành để thực hiện, Bao quát để tổng kết trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học.

Đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Đại biểu tham luận tại Lễ kỷ niệm

Đại biểu tham luận tại Lễ kỷ niệm

Trong năm 2024 và thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc thường trực Học viện đề nghị hoạt động khoa học của Học viện cần tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, góp phần vào kiên định, kiên trì củng cố và phát triển nền tảng lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Mình phù hợp với tình hình thực tiễn sinh động của đất nước và thế giới. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khoa học nhằm dự báo tình hình sát với sự vận động và đòi hỏi của thực tiễn, tổng kết toàn diện, hệ thống hóa lý luận về đường lối đổi mới sau 40 năm triển khai thực hiện để bổ sung vào kho tàng lý luận của Đảng và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH.

Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình khoa học - công nghệ đặc biệt cấp quốc gia “Nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045” (Mã số: KX.02/21-25) để có những đóng góp thiết thực vào quá trình chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, trong đó tập trung xây dựng báo cáo kiến nghị hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới.

Thực hiện Chương trình Biên dịch Tuyển tập các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra 5 thứ tiếng nước ngoài; Chương trình biên soạn sách phổ thông giai đoạn 2020 - 2025 để tăng cường tuyên truyền, phổ biến Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối đổi mới của Đảng tới quảng đại quần chúng nhân dân. Các Chương trình cấp Bộ, cấp Bộ trọng điểm bám sát định hướng về nội dung tổng kết 40 năm đổi mới, 50 năm thống nhất đất nước….

Đại biểu thăm khu trưng bày sách tại buổi lễ

Từ nay đến năm 2030, các nhà khoa học của Học viện cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ khoa học có tính chiến lược như: Tổng kết toàn diện 100 năm (1930 – 2030) Lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Tổng kết 80 năm (1945 – 2025) thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân; Tổng kết 40 năm (1991 – 2031) thực hiện Cương lĩnh 1991 và 20 năm (2011 – 2031) thực hiện Cương lĩnh 2011 của Đảng.

Tiếp tục thực hiện tốt việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông qua các hoạt động chuyên môn, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và công tác tuyên truyền, nhất là trong thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu các cấp, các cuộc tọa đàm, hội thảo các cấp cũng như sử dụng kết quả nghiên cứu để tham gia cuộc thi chính luận lần thứ tư, năm 2024 và trực tiếp tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đặc biệt là trên không gian mạng.

Để thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trên, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc đề nghị công tác quản lý hoạt động khoa học của Học viện cần được đổi mới về thể chế, đảm bảo tính hệ thống của công tác quản lý, đẩy mạnh phân cấp, giao quyền gắn liền với tăng cường kiểm tra, giám sát; dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương. Tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn và đơn vị quản lý, đổi mới hình thức kết nối, chia sẻ kết quả nghiên cứu chung.

 

Tin: BT; ảnh: Mạnh Thắng

Alternate Text

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

  11:19 20/05/2024

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9-5-2024) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng đăng toàn văn Quy định.

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  14:19 14/06/2024

Thực hiện kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, ngày 14/6, tại Hà Nội, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới ở Việt Nam

  15:18 12/06/2024

Sáng 12/6, tại Phủ Chủ tịch, Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ 3.

Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện

  17:32 11/06/2024

Sáng ngày 11/6/2024, tại Hà Nội, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì tiếp và làm việc với Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện

  15:37 11/06/2024

Sáng ngày 11/6/2024, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì tiếp và làm việc với ngài Baloghdi Tibor – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam.

Đoàn cán bộ Tạp chí Cầu Thị - cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm và làm việc tại Học viện

  15:26 04/06/2024

Chiều ngày 3/6/2024, tại Hà Nội, Đoàn cán bộ Tạp chí Cầu Thị - cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Lý Văn Các, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cầu Thị làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Học viện. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì buổi tiếp.

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”

  17:07 22/05/2024

Triển khai Đề tài khoa học cấp nhà nước: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”, mã số KX.02.10/21-25, Ban Chủ nhiệm đề tài phối hợp với cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo với chủ đề: “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”.

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

Hội nghị sơ kết “Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025”, mã số KX.02/21-25

  09:29 08/05/2024

Chiều ngày 7/5/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)”, mã số KX.02/21-25. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay"

  16:29 07/05/2024

Sáng ngày 7/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài  KX.02.27/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo hướng tới công bằng giới cho lãnh đạo nữ Việt Nam

  18:51 04/05/2024

Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo lần thứ 6 (WILJ6) là một học bổng ngắn hạn được chính phủ Australia tài trợ, do Trung tâm Việt Úc thực hiện, nhằm mục tiêu tăng sự hiện diện của phụ nữ tại các vị trí lãnh đạo và ra quyết định ở tất cả các cấp.

Xem thêm tin mới

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13