Giới thiệu quy chế về quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đi nước ngoài

  19:45 29/03/2024
Ngày 8/3/2024, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Quy chế về quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đi nước ngoài, (ban hành kèm theo Quyết định số 23234-QĐ/HVCTQG Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). (Sau đây gọi là Quy chế 23234).

Quy chế 23234 gồm 5 Chương, 19 Điều quy định về nguyên tắc, đối tượng, yêu cầu, các hành vi nghiêm cấm, thẩm quyền quyết định cử hoặc cho phép cán bộ đi nước ngoài; quy trình, hồ sơ cho phép cán bộ đi nước ngoài về việc công; quy trình, hồ sơ cho phép cán bộ đi nước ngoài về việc riêng; quản lý cán bộ đi nước ngoài; trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện Quy chế. Quy chế góp phần thực hiện các quy định của Trung ương về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Ban Thanh tra xin giới thiệu một số nội dung cơ bản của Quy chế:

I. Về nguyên tắc cử hoặc cho phép cán bộ đi nước ngoài

Điều 3 Quy chế 23234 đưa ra 10 nguyên tắc cơ bản để cử hoặc cho phép cán bộ đi nước ngoài, gồm:

1. Việc cử hoặc cho phép cán bộ đi nước ngoài phải đúng mục đích; đúng đối tượng; đúng quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và của Học viện

2. Cử cán bộ đi công tác nước ngoài phải phù hợp chương trình hoạt động đối ngoại đã được phê duyệt, có đối tác làm việc cụ thể �� nước ngoài. 

3. Quản lý chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cá nhân, đơn vị trong việc cử hoặc cho phép cán bộ đi nước ngoài. 

4. Việc đi nước ngoài không ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và Học viện. 

5. Cán bộ thuộc Học viện được cử đi nước ngoài về việc công không quá 02 lần trong một năm. Trường hợp đi nước ngoài về việc công quá 02 lần trong một năm do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

6. Tại một thời diểm, không bố trí toàn bộ lãnh đạo đơn vị đi nước ngoài; không bố trí quá 2/3 lãnh đạo và 2/3 số lượng cán bộ của một đơn vị tham gia một đoàn đi công tác, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, hội thảo, tham quan, du lịch ở nước ngoài. 

7. Cán bộ đi nước ngoài về việc công có từ 02 người trở lên, đi cùng một khoảng thời gian và cùng mục dích công tác thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết dịnh thành lập đoàn.

 8. Không cử cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài khi đang tham gia học trên lớp các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước. 

9. Cán bộ được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn ở nước ngoài phải còn thời gian công tác từ đủ 18 tháng trở lên tính đến thời điểm nghỉ hưu (trừ trường hợp cán bộ kéo dài thời gian công tác).

10. Khi xem xét cử cán bộ đi nước ngoài, đơn vị ưu tiên cử giảng viên hoặc cán bộ làm việc nhiều năm chưa được đi nước ngoài.

II. Về các hành vi bị nghiêm cấm 

Điều 6 Quy chế 23234 quy định 09 hành vi bi nghiêm cấm, gồm:

1. Tự ý đi nước ngoài hoặc tự ý ở lại nước ngoài quá thời gian quy định mà không xin phép; tự ý đi nước ngoài trước khi được sự chấp thuận của đơn vị và cấp có thầm quyền.

2. Mang theo trang thiết bị kỹ thuật, tiền, tài sản được Học viện, đơn vị giao quản lý khi đi nước ngoài; trừ trường hợp vì mục đích công việc và được cấp có thẩm quyền cho phép. 

3. Mang theo tài liệu mật của Đảng, Nhà nước và của Học viện đi nước ngoài khi chưa được sự cho phép của cấp có thẩm quyền. 

4 Sử dụng ngân sách nhà nước để đi nước ngoài về việc riêng. 

5 Sử dụng hộ chiếu hộ chiếu công vụ để đi nước ngoài về việc riêng.

6. Không trung thực trong việc kê khai mục đích đi nước ngoài. 

7. Không vượt qua biên giới dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được cấp có thẩm quyền đồng ý. 

8. Đi không đúng thời gian, không đúng quốc gia đến đã được cấp có thẩm cho phép.

9. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật hiện hành

III. Về trách nhiệm của cán bộ đi nước ngoài 

Điều 15 Quy chế 23234, xác định 03 nhóm trách nhiệm, gồm:

1. Trong thời gian ở nước ngoài, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện đúng quy định của Đảng, Nhà nước và Học viện; chấp hành các quy định pháp luật và phong tục của nước sở tại.

2. Báo cáo bằng văn bản cho cấp ra quyết định, thủ trưởng đơn vị nếu không thực hiện chuyến đi nước ngoài, thay đổi thời gian đi nước ngoài hoặc gia hạn thời gian ở nước ngoài.

3. Thực hiện các trách nhiệm, nghĩa vụ khác theo quy dịnh của Đảng, Nhà

nước và Học viện.

IV. Về chế độ báo cáo, thông tin 

Điều 17 Quy chế 23234, quy định 05 nội dung về chế độ thông tin, báo cáo, trong đó khoản 2, khoản 3 Điều 17 quy định:

- Trong thời gian không quá 10 ngày sau khi nhập cảnh về nước, cán bộ gửi bản phô tô hộ chiếu có thông tin xuất nhập cảnh cho cấp ra quyết định để quản lý, theo dõi; báo cáo kết quả chuyến đi gửi cấp có thẩm quyền qua Vụ Tổ chức - Cán bộ, người đứng đầu đơn vị trực tiếp quản lý và chi bộ nơi đang sinh hoạt đảng. Nội dung, thời hạn nộp báo cáo là cơ sở để cấp ủy, lãnh đạo đơn vị xem xét, quyết định cho cán bộ đi nước ngoài lần sau. 

- Nội dung báo cáo gồm: Lịch trình chuyến đi; địa điểm nơi đến làm việc; nội dung làm việc, kết quả nghiên cứu, khảo sát, học tập,... kể cả nội dung phát sinh không nằm trong kế hoạch; nội dung phát biểu, tham luận (nếu có); thông tin của cá nhân và tổ chức đã tiếp xúc có liên quan trong chuyến đi; đánh giá kết quả chuyến đi; kiến nghị và đề xuất (nếu có). 

Quy chế 23234 có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy định về việc cử người ra nước ngoài của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 446- QĐ/HVCTQG ngày 15/4/2004 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ).

Xem toàn văn Quy chế tại: https://qlvb.hcma.vn/FileViewerUrl.do?attachId=4877363&convertToPdf=true&browserView=true&isweb=true

Ban Thanh tra tổng hợp

5215fc15-0d40-4e33-95d4-45d4a8e437d3

1_20221229085921PM_20230911005515.jpg&w=1200

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

HN_DSC0618.jpg&w=1200&mode=none

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024

  14:16 17/05/2024

Sáng 17/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện dự và phát biểu.

9f66421021e980b7d9f88.jpg&w=1200&mode=none

Lễ hoàn thành và gắn biển Công trình chào mừng 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Dự án Nhà ở học viên - Học viện Chính trị khu vực I

  21:10 16/05/2024

Chiều ngày 16/05/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hoàn thành và gắn biển Công trình chào mừng 75 năm truyền thống Học viện, Dự án Nhà ở học viên tại Học viện Chính trị khu vực I. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự buổi lễ.

b56.jpg&w=1200&mode=none

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

  15:35 13/05/2024

Sáng 13-5, tại Cung Văn hóa, lao động, hữu nghị Việt - Xô, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024) - người con ưu tú của Thủ đô, người chiến sĩ cộng sản xuất sắc, nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng với tư duy đổi mới mạnh mẽ.

1.jpg&w=1200&mode=none

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp xúc cử tri tại tỉnh Quảng Ninh

  20:10 11/05/2024

Ngày 11/5, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh có buổi tiếp xúc cử tri thị xã Đông Triều trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

HN_DSC0143.jpg&w=1200&mode=none

Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh học tập, quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị

  21:36 10/05/2024

Sáng nay (10/5), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

z5448953477283_ac62b204af5b091f639f5010d01a62a3.jpg&w=1200&mode=none

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

HN_DSC9859.jpg&w=1200&mode=none

Hội nghị sơ kết “Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025”, mã số KX.02/21-25

  09:29 08/05/2024

Chiều ngày 7/5/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)”, mã số KX.02/21-25. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

HT_DSC9786.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay"

  16:29 07/05/2024

Sáng ngày 7/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài  KX.02.27/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

z5403726774310_e1f3d345ca3877dd51ef1d83bdb0dc9b.jpg&w=1200&mode=none

Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo hướng tới công bằng giới cho lãnh đạo nữ Việt Nam

  18:51 04/05/2024

Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo lần thứ 6 (WILJ6) là một học bổng ngắn hạn được chính phủ Australia tài trợ, do Trung tâm Việt Úc thực hiện, nhằm mục tiêu tăng sự hiện diện của phụ nữ tại các vị trí lãnh đạo và ra quyết định ở tất cả các cấp.

1.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay”

  09:26 04/05/2024

Chiều ngày 3/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài KX.02.11/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

Xem thêm tin mới
dbqh.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

images_20180317100822AM_20230914233939.jpg

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

tải xuống_20180317100950AM_20230914233956.jpg

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

khaigiang_20180317100401AM_20230914234001.jpg

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 nam_20180317100502AM_20230914234011.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 nam_20180317100502AM_20230914234019.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Viện KT_20171211104401AM_20230914225347.jpg

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

ima3_20171212053759PM_20230914233921.PNG

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Layer44.png

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13