Giới thiệu Quy chế hoạt động thanh tra của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  20:04 24/01/2024
Ngày 08-01-2024, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 21683-QĐ/HVCTQG ban hành Quy chế hoạt động thanh tra của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Quy chế 21683). Quy chế 21683 có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quy chế 21683 đã được kế thừa, sửa đổi, bổ sung, cập nhật các quy định trên cơ sở Luật Thanh tra số 11/2022 ngày 14-11-2022 của Quốc hội; Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30-6-2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra và căn cứ vào điều kiện thực tế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Quy chế 21683 gồm 5 chương, 45 điều bao gồm các nội dung: Những quy định chung; Hoạt động thanh tra; Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra, thành viên đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; Quan hệ công tác giữa Thanh tra Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các đơn vị khác; Tổ chức thực hiện.

Một số nội dung và điểm mới của Quy chế 21683:

1. Chương I: Những quy định chung, gồm 08 điều, trong đó: Quy định về mục đích của hoạt động thanh tra; nguyên tắc hoạt động thanh tra; chế độ thông tin báo cáo; chế độ, chính sách đối với cán bộ thanh tra; chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Thanh tra Học viện… Tại Chương I, đã bổ sung thêm Điều 2. Giải thích từ ngữ. 

2. Chương II: Hoạt động thanh tra, gồm 4 mục, với 28 điều, quy định về: (1) Quy định chung; (2) Chuẩn bị thanh tra; (3) Tiến hành thanh tra trực tiếp; (4) Kết thúc thanh tra. Về hình thức thanh tra, Quy chế 21683 quy định hoạt động thanh tra được thực hiện theo kế hoạch hoặc thanh tra đột xu��t. Trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra được quy định tại Điều 13; Thông báo về việc công bố Quyết định thanh tra đã được ghi nhận tại Điều 22, Quy chế 21683. 

Tiến hành thanh tra trực tiếp, Quy chế 21683 bổ sung nội dung tạm dừng cuộc thanh tra, đình chỉ cuộc thanh tra tại Điều 29:

“1. Người ra quyết định thanh tra quyết định tạm dừng cuộc thanh tra trong trường hợp sau đây:

a) Có sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện cuộc thanh tra;

b) Đối tượng thanh tra đề nghị tạm dừng cuộc thanh tra mà có lý do chính đáng và được người ra quyết định thanh tra đồng ý; trong trường hợp này, thời hạn tạm dừng cuộc thanh tra không quá 30 ngày.

2. Người ra quyết định thanh tra ra quyết định đình chỉ cuộc thanh tra trong các trường hợp sau đây:

a) Đối tượng thanh tra là cá nhân đã chết; cơ quan, đơn vị, tổ chức đã bị giải thể;

b) Nội dung thanh tra đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận;

c) Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về cùng nội dung thanh tra;

d) Trường hợp khác do người ra quyết định thanh tra quyết định.

3. Khi tạm dừng, đình chỉ cuộc thanh tra, người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm hủy bỏ các biện pháp đã áp dụng theo thẩm quyền.

4. Quyết định tạm dừng, đình chỉ cuộc thanh tra phải được gửi đến đối tượng thanh tra.”

Kết thúc thanh tra, Quy chế 21683 bổ sung các hình thức công khai Kết luận thanh tra tại khoản 2, Điều 35:

“2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký Kết luận thanh tra, Kết luận thanh tra được công khai. 

Việc công khai Kết luận thanh tra được lựa chọn thực hiện bằng một trong các hình thức như sau: 

- Tổ chức cuộc họp công bố Kết luận thanh tra; 

- Thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Học viện, Học viện trực thuộc;

- Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra”

3. Chương III: gồm 04 điều, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Người ra quyết định thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra, Thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra.

4. Chương IV: Quan hệ công tác, gồm 02 điều, quy định mối quan hệ giữa Thanh tra Học viện với các đơn vị khác thuộc Học viện; mối quan hệ giữa Ban Thanh tra Học viện với Ban Thanh tra các Học viện trực thuộc.

5. Chương V: Tổ chức thực hiện, gồm 03 điều. Quy chế 21683 bổ sung 01 điều về khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về hoạt động thanh tra tại Điều 43:

“1. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong hoạt động thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

2. Việc tố cáo và giải quyết tố cáo về hoạt động thanh tra được giải quyết theo quy định của pháp luật về tố cáo.

3. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết kiến nghị, phản ánh trong hoạt động thanh tra; giải quyết kiến nghị về nội dung trong Kết luận thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật thanh tra”.

Quy chế 21683 ban hành kèm theo 11 mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

Ban Thanh tra tổng hợp

4a1be752-9dfb-4cf6-a6e3-e743ea6a080b

1_20221229085921PM_20230911005515.jpg&w=1200

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

HN_DSC0618.jpg&w=1200&mode=none

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024

  14:16 17/05/2024

Sáng 17/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện dự và phát biểu.

9f66421021e980b7d9f88.jpg&w=1200&mode=none

Lễ hoàn thành và gắn biển Công trình chào mừng 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Dự án Nhà ở học viên - Học viện Chính trị khu vực I

  21:10 16/05/2024

Chiều ngày 16/05/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hoàn thành và gắn biển Công trình chào mừng 75 năm truyền thống Học viện, Dự án Nhà ở học viên tại Học viện Chính trị khu vực I. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự buổi lễ.

b56.jpg&w=1200&mode=none

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

  15:35 13/05/2024

Sáng 13-5, tại Cung Văn hóa, lao động, hữu nghị Việt - Xô, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024) - người con ưu tú của Thủ đô, người chiến sĩ cộng sản xuất sắc, nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng với tư duy đổi mới mạnh mẽ.

1.jpg&w=1200&mode=none

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp xúc cử tri tại tỉnh Quảng Ninh

  20:10 11/05/2024

Ngày 11/5, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh có buổi tiếp xúc cử tri thị xã Đông Triều trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

HN_DSC0143.jpg&w=1200&mode=none

Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh học tập, quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị

  21:36 10/05/2024

Sáng nay (10/5), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

z5448953477283_ac62b204af5b091f639f5010d01a62a3.jpg&w=1200&mode=none

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

HN_DSC9859.jpg&w=1200&mode=none

Hội nghị sơ kết “Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025”, mã số KX.02/21-25

  09:29 08/05/2024

Chiều ngày 7/5/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)”, mã số KX.02/21-25. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

HT_DSC9786.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay"

  16:29 07/05/2024

Sáng ngày 7/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài  KX.02.27/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

z5403726774310_e1f3d345ca3877dd51ef1d83bdb0dc9b.jpg&w=1200&mode=none

Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo hướng tới công bằng giới cho lãnh đạo nữ Việt Nam

  18:51 04/05/2024

Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo lần thứ 6 (WILJ6) là một học bổng ngắn hạn được chính phủ Australia tài trợ, do Trung tâm Việt Úc thực hiện, nhằm mục tiêu tăng sự hiện diện của phụ nữ tại các vị trí lãnh đạo và ra quyết định ở tất cả các cấp.

1.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay”

  09:26 04/05/2024

Chiều ngày 3/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài KX.02.11/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

Xem thêm tin mới
dbqh.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

images_20180317100822AM_20230914233939.jpg

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

tải xuống_20180317100950AM_20230914233956.jpg

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

khaigiang_20180317100401AM_20230914234001.jpg

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 nam_20180317100502AM_20230914234011.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 nam_20180317100502AM_20230914234019.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Viện KT_20171211104401AM_20230914225347.jpg

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

ima3_20171212053759PM_20230914233921.PNG

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Layer44.png

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13