Sign In

Hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

  21:32 01/07/2024
Chiều ngày 01/7/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện dự và chủ trì hội nghị.

Cùng dự có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện; GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện phát biểu tại hội nghị

Báo cáo sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện nêu rõ, năm 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng - năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị thật tốt các điều kiện cho Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn sau gần 40 năm đổi mới đất nước.

Với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đây là năm kỷ niệm 75 năm truyền thống vẻ vang của Học viện. Với những kết quả quan trọng Học viện đạt được sau hơn 05 năm triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW sẽ là cơ sở, nền tảng tạo xung lực mới, khí thế mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Học viện trong việc thực hiện tốt vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng lý luận, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đại biểu dự hội nghị

6 tháng đầu năm 2024, Học viện cơ bản đã hoàn thành việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW theo kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn sau gần 40 năm đổi mới đất nước, tham gia xây dựng báo cáo kiến nghị phục vụ tư vấn chính sách và xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Kịp thời bảo vệ, lan tỏa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tư tưởng chỉ đạo chiến lược của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua các cuốn sách, bài viết, bài phát biểu.

Xuất bản 02 cuốn sách xã hội hóa các tác phẩm đạt giải tại Cuộc thi chính luận lần thứ 3, năm 2023 (thể loại Báo, Tạp chí) làm tài liệu tham khảo cho các đơn vị, địa phương trong xây dựng các tuyến bài chính luận. Một số mô hình tiếp tục hoạt động hiệu quả. Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW tiếp tục được mở rộng, lan tỏa tốt, thể hiện sự đóng góp rõ hơn về chuyên môn của Học viện. Các Học viện trực thuộc phát huy tốt vai trò chủ động trong xây dựng, tổ chức thực hiện các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại đơn vị cũng như vai trò kết nối với các ban ngành, địa phương. Mối quan hệ phối hợp công tác, trao đổi kinh nghiệm giữa các Học viện trực thuộc được phát huy tốt. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, trao đổi, chia sẻ cách làm hay, những kinh nghiệm cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 35; đồng thời kiến nghị một số đề xuất, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới gắn với đặc thù, nhiệm vụ chính trị của Học viện. 

PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện phát biểu tại Hội nghị

GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian qua đã được Học viện triển khai thực chất, quyết liệt, đồng bộ, bài bản, sâu rộng, gắn kết chặt chẽ với toàn bộ các hoạt động, nhiệm vụ chính trị. Qua đó khẳng định được vị trí, vai trò của Học viện trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, được Ban chỉ đạo 35 Trung ương và các ban, bộ, ngành đánh giá cao.

Đánh giá cao hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 và các đơn vị trực thuộc Học viện trong triển khai Nghị quyết 35 - NQ/TW thời gian qua, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhận định: các hoạt động đã được triển khai có trọng điểm và chiều sâu, bám sát thực tiễn và tạo sự lan tỏa với nhiều sáng tạo, điểm nhấn nổi bật, khẳng định được bản sắc trường Đảng và uy tín, vị thế, vai trò của Học viện trên mặt trận tư tưởng lý luận. 

Tuy nhiên, trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động sẽ gia tăng các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta, trong đó có việc đưa những thông tin giả, xuyên tạc. Do vậy, nhận diện để đấu tranh, bác bỏ những luận điệu, quan điểm sai trái, phản động, những thông tin xấu độc làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước là việc cấp bách của cả hệ thống chính trị, của các tổ chức đảng cũng như mỗi cán bộ, Đảng viên và nhân dân, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện nhấn mạnh. 

Đại biểu tham luận tại hội nghị 

Chỉ rõ một số vấn đề còn tồn tại trong việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW tại Học viện, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các cấp ủy đảng cần tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong tình hình hiện nay; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và mỗi cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt, cán bộ chuyên trách công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Học viện tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới truyền thông bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong hệ thống Học viện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Bên cạnh việc phát triển đồng bộ các kênh truyền thông truyền thống, cần chú trọng triển khai, nâng cao chất lượng các kênh truyền thông hiện đại trên không gian mạng đảm bảo tính kết nối, đồng bộ. Đồng thời, tăng cường kết nối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; hướng dẫn các Trường chính trị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này trong nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng và tham gia vào hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 địa phương.

Đối với Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị rà soát số lượng bài dự thi, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch chấm điểm một cách khách quan, chính xác đảm bảo uy tín, vị thế của Cuộc thi. Xây dựng phương án chia sẻ kết quả Cuộc thi một cách hiệu quả nhằm lan tỏa giá trị Cuộc thi đến các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, cùng với quá trình chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, cần chủ động xây dựng kế hoạch biên soạn, cập nhật các nội dung của Đại hội Đảng lần thứ XIV vào chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện để đưa vào giảng dạy ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Đức Mạnh, HG

Alternate Text

Sát cánh bên nhau, siết chặt đội ngũ, biến đau thương, mất mát thành hành động

  15:20 24/07/2024

Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát to lớn cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Lúc này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục sát cánh bên nhau, siết chặt đội ngũ để tiếp tục sự nghiệp to lớn thực hiện công cuộc xây dựng, phát triển đất nước,... vì hạnh phúc của Nhân dân. Đó là nhấn mạnh của GS,TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

  11:19 20/05/2024

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9-5-2024) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng đăng toàn văn Quy định.

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  13:11 25/07/2024

Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thông báo về việc dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  06:00 25/07/2024

Các đoàn của bộ ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức và người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang theo căn cước gắn chip hoặc điện thoại có cài VNeID mức độ 2 để quét mã QR khi vào viếng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông.

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất

  21:51 24/07/2024

Chiều 24/7, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng lãnh UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến thăm hỏi, trao quà tặng các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Đoàn Công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  18:12 24/07/2024

Sáng 24/7, Đoàn Công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại Thành phố Đà Nẵng

  07:51 22/07/2024

Chiều ngày 19/7/2024, Đoàn Công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Thành phố Đà Nẵng, về thực trạng nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Thành phố.

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học của Viện Lịch sử Đảng trong tình hình mới”

  14:10 25/06/2024

Sáng 25/6/2024, tại Hà Nội, Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học của Viện Lịch sử Đảng trong tình hình mới”. PGS,TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng; TS Lương Viết Sang, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”

  16:14 24/06/2024

Sáng ngày 24/6/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An” nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Sơn (29/6/1899-29/6/2024). GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì Hội thảo.

Toạ đàm “Trí tuệ tự nhiên của người lãnh đạo”

  16:00 18/06/2024

Sáng ngày 18/6/2024, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương tổ chức toạ đàm “Trí tuệ tự nhiên của người lãnh đạo”. GS Trần Ngọc Anh, Đại học Indiana, Hoa Kỳ; Cố vấn của Sáng kiến Việt Nam – mạng lưới toàn cầu về nghiên cứu chính sách công và bồi dưỡng lãnh đạo cho Việt Nam là diễn giả trao đổi tại Toạ đàm.

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”

  17:07 22/05/2024

Triển khai Đề tài khoa học cấp nhà nước: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”, mã số KX.02.10/21-25, Ban Chủ nhiệm đề tài phối hợp với cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo với chủ đề: “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”.

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

Xem thêm tin mới

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13