Sign In

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”

  17:07 22/05/2024
Triển khai Đề tài khoa học cấp nhà nước: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”, mã số KX.02.10/21-25, Ban Chủ nhiệm đề tài phối hợp với cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo với chủ đề: “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”.


PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn Hội thảo

PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm đề tài dự, phát biểu đề dẫn và chủ trì Hội thảo. Cùng chủ trì có PGS,TS Lâm Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, cơ quan chủ trì đề tài; PGS,TS Phạm Tất Thắng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, Phó Chủ nhiệm đề tài.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm đề tài nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay.

Đồng chí Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm đề tài nhấn mạnh, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng, là “vấn đề then chốt của nhiệm vụ then chốt”. Đảng đã dành nhiều công sức, tâm huyết để xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo các cấp; qua đó, góp phần đưa Đảng ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Toàn cảnh Hội thảo

Phân tích tình hình thế giới, khu vực và những yêu cầu đặt ra trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay, PGS,TS Dương Trung Ý khẳng định, tình hình đó tác động mạnh mẽ, toàn diện, sâu sắc đến công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ đòi hỏi toàn Đảng, các cấp ủy tổ chức đảng phải chú trọng một cách đúng mức đến việc nghiên cứu, vận dụng một cách sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và các chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ nói riêng trong từng nhiệm vụ, nội dung của công tác cán bộ ở từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực.

Với chủ đề Hội thảo, “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”, PGS,TS Dương Trung Ý đề nghị các đại biểu tham dự tập trung trao đổi, làm rõ những vấn đề cốt lõi sau: i) Khái niệm, nội dung, vai trò, mối quan hệ của cán bộ, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; ii) Khái niệm, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; iii) Hoạt động thực hành của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ trong quá trình Người cùng Đảng lãnh đạo sự nghiệp cách mạng; iv) Những giá trị lý luận cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; v) Những giá trị thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; vi) Khái niệm, nội dung, nhiệm vụ, phương pháp, nguyên tắc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; vii) Vai trò của việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới; viii) Quá trình nhận thức của Đảng về nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Đại biểu tham luận tại Hội thảo

Tham luận tại Hội thảo, các đại biểu nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vai trò của cán bộ, đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ đối với sự nghiệp cách mạng. Người khẳng định, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” . Công tác cán bộ được Người nêu ra trong nhiều bài nói, bài viết, tác phẩm khẳng định Đảng cần đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, mỗi khâu, mỗi nội dung đều có tầm quan trọng riêng.

Quán triệt sâu sắc những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối công tác cán bộ của Đảng, những năm qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đã thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ. Nhiều nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ đã được ban hành, đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp mang tính chiến lược nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; đồng thời, qua từng nhiệm kỳ đã ban hành được hệ thống các quy định, quy chế về công tác cán bộ khá chặt chẽ, đồng bộ. Nguyên tắc “Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị” được thực hiện nghiêm,thống nhất. Do vậy, trong quá trình thực hiện, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đại biểu tham luận tại Hội thảo

Đội ngũ cán bộ các cấp có bước phát triển, trưởng thành, lớn mạnh về nhiều mặt, bảo đảm số lượng, cơ cấu khá hợp lý; phần lớn cán bộ được rèn luyện, trưởng thành trong thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Trình độ, kiến thức, năng lực quản lý kinh tế, quản lý xã hội, trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp còn những bất cập. Đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị hiện nay đông nhưng chưa mạnh, có nơi thiếu đồng bộ; năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, có mặt còn hạn chế, yếu kém, trong đó tư duy và năng lực quản lý, phát triển kinh tế - xã hội của một bộ phận cán bộ đang là điểm yếu chưa được khắc phục; vẫn còn tình trạng cán bộ nể nang, né tránh, ngại va chạm. Một bộ phận cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, làm việc hời hợt, ngại khó, ngại khổ, đặc biệt là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của không ít cán bộ đảng viên. Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số trong các cơ quan, đơn vị cơ bản còn thấp nhiều so với yêu cầu.

Trên cơ sở các phân tích lý luận và thực tiễn về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, Hội thảo đã đi sâu làm rõ các nội dung, nhiệm vụ, phương pháp, nguyên tắc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới.

Các đại biểu chụp ảnh tại Hội thảo

Minh Hằng & Mạnh Thắng

Alternate Text

Sát cánh bên nhau, siết chặt đội ngũ, biến đau thương, mất mát thành hành động

  15:20 24/07/2024

Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát to lớn cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Lúc này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục sát cánh bên nhau, siết chặt đội ngũ để tiếp tục sự nghiệp to lớn thực hiện công cuộc xây dựng, phát triển đất nước,... vì hạnh phúc của Nhân dân. Đó là nhấn mạnh của GS,TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

  11:19 20/05/2024

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9-5-2024) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng đăng toàn văn Quy định.

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  13:11 25/07/2024

Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thông báo về việc dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  06:00 25/07/2024

Các đoàn của bộ ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức và người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang theo căn cước gắn chip hoặc điện thoại có cài VNeID mức độ 2 để quét mã QR khi vào viếng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông.

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất

  21:51 24/07/2024

Chiều 24/7, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng lãnh UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến thăm hỏi, trao quà tặng các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Đoàn Công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  18:12 24/07/2024

Sáng 24/7, Đoàn Công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại Thành phố Đà Nẵng

  07:51 22/07/2024

Chiều ngày 19/7/2024, Đoàn Công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Thành phố Đà Nẵng, về thực trạng nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Thành phố.

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học của Viện Lịch sử Đảng trong tình hình mới”

  14:10 25/06/2024

Sáng 25/6/2024, tại Hà Nội, Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học của Viện Lịch sử Đảng trong tình hình mới”. PGS,TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng; TS Lương Viết Sang, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”

  16:14 24/06/2024

Sáng ngày 24/6/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An” nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Sơn (29/6/1899-29/6/2024). GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì Hội thảo.

Toạ đàm “Trí tuệ tự nhiên của người lãnh đạo”

  16:00 18/06/2024

Sáng ngày 18/6/2024, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương tổ chức toạ đàm “Trí tuệ tự nhiên của người lãnh đạo”. GS Trần Ngọc Anh, Đại học Indiana, Hoa Kỳ; Cố vấn của Sáng kiến Việt Nam – mạng lưới toàn cầu về nghiên cứu chính sách công và bồi dưỡng lãnh đạo cho Việt Nam là diễn giả trao đổi tại Toạ đàm.

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”

  17:07 22/05/2024

Triển khai Đề tài khoa học cấp nhà nước: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”, mã số KX.02.10/21-25, Ban Chủ nhiệm đề tài phối hợp với cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo với chủ đề: “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”.

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

Xem thêm tin mới

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13