Dấu ấn bản sắc văn hóa, con người Tuyên Quang từng bước được định hình

  08:41 31/05/2024
Sáng 30/5/2024, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Dự hội nghị có các đồng chí: PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tới 216 điểm cầu huyện, thành phố, đơn vị với hơn 17 nghìn đại biểu tham dự.

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo chuyên đề: Chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện nay.

hn-van-hoa-p4.jpg&w=1200&mode=none

PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày báo cáo chuyên đề tại hội nghị

Chuyên đề nhấn mạnh các nội dung Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước cường thịnh, phồn vinh, hạnh phúc; Lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam làm nền tảng, sức mạnh nội sinh đảm bảo sự phát triển bền vững đất nước; Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là động lực cho phát triển đất nước và hội nhập quốc tế; Phát triển công nghiệp văn hóa, hoàn thiện thị trường văn hóa và phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam; Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, con người và gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới; Xây dựng môi trường văn hóa số, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo quốc gia; Phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ đồng thời với xây dựng thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Đảng về đạo đức.

hn-van-hoa-h2.jpg&w=1200&mode=none

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu cũng được nghe đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 Xây dựng và phát triển văn hóa góp phần đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Các tham luận tại Hội nghị đã tập trung bàn các giải pháp, cách làm để hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: “Phát triển toàn diện con người; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh và động lực cho phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc”.

Sớm đưa nội dung Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh vào cuộc sống

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW và Chương trình hành động số 37-CTr/TU, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người ở Tuyên Quang đã có những bước chuyển biến tích cực. Tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện, xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa.

Môi trường văn hóa ở Tuyên Quang được cải thiện; sản phẩm văn hóa, văn học – nghệ thuật ngày càng đa dạng, phong phú; các thiết chế văn hóa, đặc biệt là thiết chế văn hóa cơ sở được quan tâm; nhiều di sản văn hoá vật thể và phi vật thể được bảo tồn, tôn tạo; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa tâm linh được quan tâm đầu tư; các hoạt động giao lưu, đối ngoại trên lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch với một số nước trong khu vực và thế giới được tăng cường.

Dấu ấn về bản sắc văn hóa, con người Tuyên Quang từng bước được định hình, khẳng định vị trí quan trọng trong đời sống xã hội…

hn-van-hoa-p5.jpg&w=1200&mode=none

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Để tiếp tục phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, sức mạnh con người đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh, góp phần xây dựng Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc phù hợp với thực tế, yêu cầu phát triển của địa phương.

Trong đó, tiếp tục xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị; đầu tư cho văn hóa là đầu tư phát triển; đặt phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế; gắn kết chặt chẽ việc xây dựng, phát triển văn hóa với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch.

Đồng thời, thát huy vai trò, sức mạnh của giá trị văn hóa, thực sự là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh, là mục tiêu và động lực để xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển toàn diện, bền vững.

Các ngành, địa phương quan tâm xây dựng đời sống văn hóa theo hướng tôn vinh giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ, cộng đồng, xã hội. Cùng với đó, quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đề cao, phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, những người làm công tác văn hóa để có nhiều hơn nữa các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị, mang nét đẹp của cuộc sống, hình ảnh quê hương đất và người Tuyên Quang, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh, Hội nghị là dịp để các đại biểu, các sở, ngành, địa phương nhận thức sâu sắc, đầy đủ và toàn diện hơn về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của giá trị văn hóa, con người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong việc thực hiện khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí đề nghị, sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, sớm đưa nội dung Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh vào cuộc sống, lan tỏa sâu rộng, tạo thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy văn hóa Tuyên Quang phát triển.

hn-van-hoa-h4.jpg&w=1200&mode=none

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 23 tập thể, 41 cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Theo Báo Tuyên Quang

acd54022-1f5c-4598-8f24-040e9b68ff05

tải xuống (2).jpg&w=1200&mode=none

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

  11:19 20/05/2024

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9-5-2024) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng đăng toàn văn Quy định.

1_20221229085921PM_20230911005515.jpg&w=1200

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

nguyen-xuan-thang-1462024.jpg&w=1200&mode=none

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  14:19 14/06/2024

Thực hiện kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, ngày 14/6, tại Hà Nội, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

A.jpg&w=1200&mode=none

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới ở Việt Nam

  15:18 12/06/2024

Sáng 12/6, tại Phủ Chủ tịch, Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ 3.

DS AR1.jpg&w=1200&mode=none

Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện

  17:32 11/06/2024

Sáng ngày 11/6/2024, tại Hà Nội, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì tiếp và làm việc với Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan.

DS HUN3.jpg&w=1200&mode=none

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện

  15:37 11/06/2024

Sáng ngày 11/6/2024, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì tiếp và làm việc với ngài Baloghdi Tibor – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam.

tiep1.jpg&w=1200&mode=none

Đoàn cán bộ Tạp chí Cầu Thị - cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm và làm việc tại Học viện

  15:26 04/06/2024

Chiều ngày 3/6/2024, tại Hà Nội, Đoàn cán bộ Tạp chí Cầu Thị - cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Lý Văn Các, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cầu Thị làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Học viện. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì buổi tiếp.

HT_DSC0790.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”

  17:07 22/05/2024

Triển khai Đề tài khoa học cấp nhà nước: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”, mã số KX.02.10/21-25, Ban Chủ nhiệm đề tài phối hợp với cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo với chủ đề: “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”.

z5448953477283_ac62b204af5b091f639f5010d01a62a3.jpg&w=1200&mode=none

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

HN_DSC9859.jpg&w=1200&mode=none

Hội nghị sơ kết “Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025”, mã số KX.02/21-25

  09:29 08/05/2024

Chiều ngày 7/5/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)”, mã số KX.02/21-25. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

HT_DSC9786.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay"

  16:29 07/05/2024

Sáng ngày 7/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài  KX.02.27/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

z5403726774310_e1f3d345ca3877dd51ef1d83bdb0dc9b.jpg&w=1200&mode=none

Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo hướng tới công bằng giới cho lãnh đạo nữ Việt Nam

  18:51 04/05/2024

Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo lần thứ 6 (WILJ6) là một học bổng ngắn hạn được chính phủ Australia tài trợ, do Trung tâm Việt Úc thực hiện, nhằm mục tiêu tăng sự hiện diện của phụ nữ tại các vị trí lãnh đạo và ra quyết định ở tất cả các cấp.

Xem thêm tin mới
dbqh.jpg&w=1200&mode=none

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

images_20180317100822AM_20230914233939.jpg

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

tải xuống_20180317100950AM_20230914233956.jpg

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

khaigiang_20180317100401AM_20230914234001.jpg

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 nam_20180317100502AM_20230914234011.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 nam_20180317100502AM_20230914234019.jpg

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Viện KT_20171211104401AM_20230914225347.jpg

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

ima3_20171212053759PM_20230914233921.PNG

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Layer44.png

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13